História spoločnosti

2022
2022
2022

Úspešne sme dokončili inštaláciu 1. etapy fotovoltickej elektrárne.

2022
2022

Dokončili sme obnovu pozemných komunikácií v areáli fabriky.

2021
2020-2021
2020-2021

Prebehla rozsiahla modernizácia výrobných liniek.

2019
2019

Bola postavená nová výrobná hala a zakúpená ďalšia moderná výrobná linka, ktorá nám umožní skrátiť dodacie termíny a zvýšiť efektivitu výroby.

2018
2018
2018

Prebehlo ďalšie rozsiahle rozšírenie a modernizácia skladových priestorov v distribučnom sklade v Hronseku.

2016
2016
2016

Prebehlo rozšírenie a modernizácia skladových priestorov v distribučnom sklade v Hronseku.

2015
2015

Prebehla rozsiahla rekonštrukcia výrobných hál vo fabrike v Trstenej.

2014
2014

Získanie najvyššieho ocenenia za technickú normalizáciu “Cena Vladimíra Lista za normalizáciu 2014″ v kategórii “Významný prínos v oblasti technickej normalizácie.

ELKOND HHK a.s. sa stal spoločnosťou so 100% slovenským kapitálom.

2013
2013
2013

ELKOND HHK, a.s. oslávila 20. výročie spustenia výroby káblov. Pri tejto príležitosti bolo predstavené aj nové logo našej spoločnosti.

2011
2011

Naša spoločnosť stala prostredníctvom svojich zástupcov aktívnym členom pracovnej skupiny WG 10 “Fire performance tests of cables” CENELEC TC20 “Electric cables”.

2010
2010
2010

ELKOND HHK, a.s. podieľal na tvorbe nových technických noriem v oblasti protipožiarnej bezpečnosti káblových inštalácií, ktorých hlavným cieľom bolo tvorba STN 92 0203.

2009
2009
2009

Naša spoločnosť sa stala aktívnym členom Asociácie výrobcov káblov a vodičov Českej a Slovenskej republiky.

2008
2008

Spoločnosť ELKOND HHK, a.s. spracovala dokument TN APPO 002 Technické požiadavky na káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari.

2007
2007
2007

ELKOND HHK, a.s., sa stal zakladajúcim členom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

2006
2006
2006

Spoločnosť ELKOND HHK, a.s. sa stala spracovateľom normalizačnej úlohy STN 92.

2003
2003

Nová stratégia predaja našich výrobkov, ktorú sme podriadili uplatneniu a cieľovým skupinám nových výrobkov.

2002
2002

Začiatok výroby špeciálnych káblov s požiarno-technickými vlastnosťami.

1998
1998

ELKOND s.r.o. začal vystupovať pod novým názvom ELKOND HHK, a.s.

1996
1996

Prvotné certifikáty podľa EN ISO 9001 a 14001, ktoré sa pravidelne obnovujú.

1992
December 1992

Založenie spoločnosti ELKOND.

História produktov

2021
2021

Boli vyvinuté riadiace káble EFK MaR B2ca-s1,d1,a1 určené pre potreby merania a regulácie.

2020
2020

Boli vyvinuté riadiace káble J-Y(St)Y … KNX a J-H(St)H … KNX pre zbernicové systémy.

2019
2019

Bola spustená výroba dátového kábla DATAPAR PEPFKY EFK.

2018
2018

Bola spustená výroba riadiacich káblov YSLCY.
Bol vyvinutý špeciálny kábel CC04 pre zabezpečovaciu techniku.
Boli vyvinuté špecializované PTTA napájacie káble pre antény telekomunikačných operátorov.
Bol vyvinutý riadiaci kábel EFK SEKY pre zavlažovacie systémy.

2016
2016

Boli vyvinuté špeciálne káble CC11 B2ca a CC12 B2ca pre zbernicové systémy, komunikačnú a zabezpečovaciu techniku.
Vývoj a uvedenie do predaja kábla EFK CPE-K 2×1,0 mm² pre LED svietidlá (do 50V), napájanie kamerových systémov, reproduktorov a audiotelefónov.

2015
2015

Rozšírenie portfólia o špeciálne káble EFK C-HDPE-K s izoláciou z polyetylénu a káblov CC01 a CC02 pre komunikačnú a zabezpečovaciu techniku.

2014
2014

Bola vydaná nová dôležitá technická norma EN 50575 Power, control and communication cables, ktorej obsah bol navrhnutý a spracovaný aj za aktívnej spolupráce našich expertov na požiarne parametre káblov pracujúcich v pracovnej skupine CENELEC TC20/WG10 Fire performance of the cables.

2013
2013

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. vyvinula a uviedla na trh sériu vodičov na použitie vo svietidlách.
Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. spolupracovala na tvorbe nového právneho predpisu na oblasť stavebných výrobkov – Vyhláška Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z.

2012
2012

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. vyvinula a uviedla na trh nový výrobok, ktorým je telekomunikačný kábel so špeciálnou chemickou ochranou proti hlodavcom, ktorou sa nahrádza ochrana prostredníctvom oceľového armovania.

2011
2011

ELKOND HHK, a.s. zaradil do svojho výrobného programu špeciálne vodiče pre použitie do foto-voltaických solárnych panelov pod označením EFK SOLAR a EFK SOLAR-80. Naša spoločnosť vyvinula a uviedla na trh nový výrobok, ktorým je diaľkový telekomunikačný kábel pod označením DCEPKSwFLE.

2010
2010

Certifikovanie káblov ako stavebných výrobkov podľa Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z.z.

2008
2008

Certifikovanie káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami podľa úplného znenia Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z. v znení vyhlášky č.119/2006 Z.z.

2007
2006-2007

Vývoj špeciálneho hybridného metalicko–optického kábla pre potreby telekomunikačných operátorov certifikovanie káblov s požiarno-technickými vlastnosťami podľa noriem VDE.

2005
2004-2005

Rozšírenie výrobného portfólia o špeciálne vodiče pre rozbušky a palníkové vodiče.Rozšírenie výrobného sortimentu o telekomunikačné káble pre širokopásmové prenosy xDSL technológií.

2004
2003-2004

Rozšírenie výrobného portfólia o špeciálne energetické káble, začiatok tvorby značky „Expire Profi“, ako káblového systému s funkčnou odolnosťou v požiari.

2003
2002-2003

Rozšírenie výrobného sortimentu o telekomunikačné káble na báze práškových technológií a vody blokujúcich pások proti pozdĺžnemu šíreniu vlhkosti.

2001
2000-2001

Rozšírenie výrobného portfólia o špeciálne káble s požiarnotechnickými vlastnosťami.

1999
1999

Rozšírenie výrobného sortimentu o medený program Cu drôty a lanká.

1998
1994-1998

Postupné rozširovanie sortimentu o inštalačné, návestné, signálne, dátové, silové káble.

1993
1993

Začiatok výroby telekomunikačných a signálnych káblov.