História spoločnosti

December 1992
Založenie spoločnosti ELKOND ako jediného tuzemského výrobcu telekomunikačných káblov.

1996
Prvotná certifikácia našej spoločnosti pre systémy manažérstva podľa EN ISO 9001 a 14001. Tieto certifikáty ostali v platnosti a pravidelne sa obnovujú.

Október 1998
ELKOND s.r.o. sa transformoval na akciovú spoločnosť a začal vystupovať pod novým názvom ELKOND HHK, a.s.

November 2002
Naša spoločnosť rozšírila technológiu o výrobu špeciálnych káblov s požiarno-technickými vlastnosťami.

2003
Po úspešnom zavedení technológie pre výrobu vyššie spomenutých káblov, ELKOND HHK, a.s. začal budovať novú stratégiu predaja svojich výrobkov, ktorú podriadil uplatneniu a cieľovým skupinám nových výrobkov.

2006
Spoločnosť ELKOND HHK, a.s. sa stala spracovateľom normalizačnej úlohy STN 92 0205 „Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari, zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky“.

2007
ELKOND HHK, a.s., ako výrobca stavebných výrobkov s požiadavkami na požiarnotechnické vlastnosti, sa stal zakladajúcim členom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

2008
Spoločnosť ELKOND HHK, a.s. spracovala dokument TN APPO 002 Technické požiadavky na káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari. Smernica pre návrh, realizáciu a kontrolu.

2009
Naša spoločnosť sa stala aktívnym členom Asociácie výrobcov káblov a vodičov Českej a Slovenskej republiky.

2010
ELKOND HHK, a.s. sa významnou mierou podieľal na tvorbe nových technických noriem v oblasti protipožiarnej bezpečnosti káblových inštalácií, ktorých hlavným cieľom bolo tvorba STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

Náš pracovník Ing. František Gilian získal „Cenu Vladimíra Lista za normalizáciu 2010“ v kategórii významný prínos v technickej normalizácii v oblasti pasívnej požiarnej ochrany. Cenu mu udelil predseda Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. a generálny riaditeľ Slovenského ústavu technickej normalizácie Ing. Arpád Gonda.

2011
Naša spoločnosť stala prostredníctvom svojich zástupcov aktívnym členom pracovnej skupiny WG 10 “Fire performance tests of cables” CENELEC TC20 “Electric cables”. Týmto spôsobom sa aktívne podieľame na príprave nových európskych noriem pre oblasť káblov.

Najvyššie ocenenie Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti spracovania a vydania niekoľkých dôležitých slovenských technických noriem a technických predpisov pre použitie elektrických káblov, ktoré sú základom národného systému protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

2013
ELKOND HHK, a.s. oslávila 20. výročie spustenia výroby káblov. Pri tejto príležitosti bolo predstavené aj nové logo našej spoločnosti.

2014
Naša spoločnosť získala v rámci členstva v Asociácii pasívnej požiarnej ochrany SR najvyššie ocenenie za technickú normalizáciu “Cena Vladimíra Lista za normalizáciu 2014″ kategórii “Významný prínos v oblasti technickej normalizácie”, ktorú udelil predseda Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

ELKOND HHK a.s. sa stal spoločnosťou so 100% slovenským kapitálom.

Naša spoločnosť, ako hlavný partner podporila vznik nového odborného diskusného portálu o technickej normalizácii „NORMALIZÁCIA.SK“, ako reakciu na dlhodobú a neutešenú situáciu v oblasti technickej normalizácie na Slovensku a vytvorenie priestoru na diskusiu pre tých, ktorí považujú túto oblasť za dôležitú súčasť vzdelania, ekonomiky, hospodárstva, bezpečnosti, kvality života a vytvárania podmienok konkurencieschopnosti pri podnikaní.

2015
Prebehla rozsiahla rekonštrukcia výrobných hál vo fabrike v Trstenej.

2016
Prebehlo rozšírenie a modernizácia skladových priestorov v distribučnom sklade v Hronseku.

2018
Prebehlo ďalšie rozsiahle rozšírenie a modernizácia skladových priestorov v distribučnom sklade v Hronseku.

2019
Bola postavená nová výrobná hala a zakúpená ďalšia moderná výrobná linka, ktorá nám umožní skrátiť dodacie termíny a zvýšiť efektivitu výroby.

2020-2021
Prebehla rozsiahla modernizácia výrobných liniek.

História produktov ELKOND HHK, a.s.

1993
Začiatok výroby telekomunikačných a signálnych káblov pre operátorov telefónnych sietí.

1994 – 1998
Postupné rozširovanie sortimentu o inštalačné, návestné, signálne, dátové, silové káble a špeciálne káble podľa požiadaviek zákazníkov.

1999
Rozšírenie výrobného sortimentu o medený program Cu drôty a lanká.

2000 – 2001
Rozšírenie výrobného portfólia o špeciálne káble s požiarnotechnickými vlastnosťami.

2002 – 2003
Rozšírenie výrobného sortimentu o telekomunikačné káble na báze práškových technológií a vody blokujúcich pások proti pozdĺžnemu šíreniu vlhkosti.

2003 – 2004
Rozšírenie  výrobného portfólia o špeciálne energetické káble, začiatok tvorby značky „Expire Profi“, ako káblového systému s funkčnou odolnosťou v požiari.

2004-2005
Rozšírenie  výrobného portfólia o špeciálne vodiče pre rozbušky a palníkové vodiče. Modifikáciou tohto vodiča sa rozšírilo uplatnenie od najnáročnejších výrobcov pre ropný a banský priemysel, po trh so zábavnou pyrotechnikou.

Rozšírenie predajného portfólia o produkty spolupracujúcich výrobcov, ktoré logicky dopĺňali naše vlastné výrobné možnosti a kapacity.

Rozšírenie výrobného sortimentu o telekomunikačné káble pre širokopásmové prenosy xDSL technológií.

2006-2007
Vývoj špeciálneho hybridného metalicko–optického kábla pre potreby telekomunikačných operátorov certifikovanie káblov s požiarno-technickými vlastnosťami podľa noriem VDE.

2008
Certifikovanie káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami podľa úplného znenia Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z. v znení vyhlášky č.119/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

2010
Certifikovanie káblov ako stavebných výrobkov podľa Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

2011
ELKOND HHK, a.s. zaradil do svojho výrobného programu špeciálne vodiče pre použitie do foto-voltaických solárnych panelov pod označením EFK SOLAR a EFK SOLAR-80. Bližšie technické informácie sa dozviete v našom katalógu produktov.

Naša spoločnosť vyvinula a uviedla na trh nový výrobok, ktorým je diaľkový telekomunikačný kábel pod označením DCEPKSwFLE. Vo svojej podstate je to úplná celoplastová náhrada diaľkových káblov s izoláciou žíl papier-vzduch kovovým armovaním a oloveným plášťom, ktoré sa ešte aj dnes používajú pri rekonštrukcii telekomunikačných sietí, alebo pri vynútených prekládkach pri rôznej výstavbe.

2012
Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. vyvinula a uviedla na trh nový výrobok, ktorým je telekomunikačný kábel so špeciálnou chemickou ochranou proti hlodavcom, ktorou sa nahrádza ochrana prostredníctvom oceľového armovania.

2013
Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. vyvinula a uviedla na trh sériu vodičov na použitie vo svietidlách.

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. spolupracovala na tvorbe nového právneho predpisu na oblasť stavebných výrobkov – Vyhláška Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania nemennosti parametrov.

2014
Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. vyvinula nový výrobok, ktorým je silnoprúdový kábel so špeciálnou chemickou ochranou proti hlodavcom nahrádzajúcou ochrana prostredníctvom oceľového armovania.

Bola vydaná nová dôležitá technická norma EN 50575 Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements, ktorej obsah bol navrhnutý a spracovaný aj za aktívnej spolupráce našich expertov na požiarne parametre káblov pracujúcich v pracovnej skupine CENELEC TC20/WG10 Fire performance of the cables.

2015
Rozšírenie portfólia vyrábaných produktov o špeciálne káble EFK C-HDPE-K s izoláciou z polyetylénu a káblov CC01 a CC02 pre komunikačnú a zabezpečovaciu techniku.

2016
Boli vyvinuté špeciálne káble CC11 B2ca a CC12 B2ca pre zbernicové systémy, komunikačnú a zabezpečovaciu techniku.
Vývoj a uvedenie do predaja kábla EFK CPE-K 2x1,0 mm² pre LED svietidlá (do 50V), napájanie kamerových systémov, reproduktorov a audiotelefónov.

2018
Bola spustená výroba riadiacich káblov YSLCY.
Bol vyvinutý špeciálny kábel CC04 pre zabezpečovaciu techniku.
Boli vyvinuté špecializované PTTA napájacie káble pre antény telekomunikačných operátorov.
Bol vyvinutý riadiaci kábel EFK SEKY pre zavlažovacie systémy.

2019
Bola spustená výroba dátového kábla DATAPAR PEPFKY EFK.

2020
Boli vyvinuté riadiace káble J-Y(St)Y ... KNX  a J-H(St)H ... KNX pre zbernicové systémy.

2021
Boli vyvinuté riadiace káble EFK MaR B2ca-s1,d1,a1 určené pre potreby merania a regulácie.