2008

Certifikovanie káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami podľa úplného znenia Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z. v znení vyhlášky č.119/2006 Z.z.