Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.elkond.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľ:
ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, 028 01 Trstená, IČO: 36 382 841 (ďalej len „my“)
Email: elkond@elkond.sk, tel.: +421 43 3812 814

Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: gdpr@elkond.sk alebo poštou na našu adresu.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne poverené osoby na spracúvanie osobných údajov v súlade s našou bezpečnostnou politikou, prípadne sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

V nasledujúcich dokumentoch sú informácie podľa konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, právnych základoch, dobe uchovávania, Vašich právach a spôsobe ich uplatňovania a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov.

ZMLUVNÍ PARTNERI A ICH ZÁSTUPCOVIA
UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE
KOMUNIKÁCIA A POŠTA
MONITOROVANIE AREÁLOV
EVIDENCIA NÁVŠTEV
PRAX ŠTUDENTOV
OZNAMOVATELIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI A FOTOGRAFIE
ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES
Aktuálny zoznam sprostredkovateľov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov: ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV