Politika

ELKOND HHK, a.s. patrí medzi stabilné a rozvíjajúce sa spoločnosti v elektrotechnickom priemysle. Naše podnikateľské aktivity sú primárne zamerané na výrobu káblov a vodičov. Základným predsavzatím našej organizácie je v maximálnej miere uspokojovať potreby tuzemských a zahraničných zákazníkov trvalým poskytovaním kvalitných a spoľahlivých výrobkov a služieb.

Politika integrovaného manažérskeho systému

Dôkladné poznanie a uspokojovanie potrieb a požiadaviek našich zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán: zamestnancov, dodávateľov a štátnych orgánov, nás inšpiruje a zaväzuje vykonávať naše činnosti s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s rešpektovaním všetkých predpisov pre ochranu životného prostredia, požiarnej ochrany a ostatných legislatívnych a regionálnych nariadení. Naše výrobky a služby a s nimi súvisiace činnosti musia spĺňať čo najvyššie nároky na kvalitu, BOZP a životné prostredie počas ich celého životného cyklu.

Vrcholový manažment a pracovníci pracujúci pre organizáciu ELKOND HHK, a.s. sa zaväzujú trvale zlepšovať integrovaný manažérsky systém podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015 v oblasti kvality výrobkov a služieb,  ISO 14001:2015 v oblasti životného prostredia s cieľom zlepšovať environmentálne správanie a ukazovatele kvality. Zaväzujú sa v plnom rozsahu plniť aplikovateľné záväzné požiadaviek (právne a iné požiadavky). Záväzok zahŕňa aj ochranu životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania a ďalšieho špecifického záväzku v oblasti ochrany životného prostredia napr. nepoužívať zakázané nebezpečné, znečisťujúce látky, alebo udržateľnosť využívanie prírodných zdrojov.

Na zabezpečenie uvedených predsavzatí a zámerov sa spoločnosť ELKOND HHK, a.s zaväzuje:

  • Prevádzkovať, poskytovať včas primerané zdroje a neustále zlepšovať efektívny Integrovaný systém manažérstva s jasne identifikovanými a riadenými internými a externými procesmi, zohľadňujúci požiadavky na manažérstvo kvality produktov, manažérstvo tvorby a ochrany životného prostredia.
  • Neustále zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov, trvale im bude poskytovať prácu rešpektujúcu zásady BOZP, predpísané lekárske prehliadky a prideľovať im potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky.
  • Zákazníkov vnímať ako najdôležitejších partnerov, zabezpečovať pravidelný monitoring ich spokojnosti, systematicky s nimi komunikovať, identifikovať ich potreby a požiadavky na naše výrobky a služby, preskúmavať ich a plniť. Takýmto prístupom trvale udržovať a cieľavedome posiľňovať pozíciu našej spoločnosti na trhu.
  • V starostlivosti o kvalitu produktov, tvorbu a ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, uprednostňovať a uplatňovať princíp zavádzania preventívnych systematických opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy vlastných činností a služieb ako aj nepriame vplyvy dodávateľov a zmluvných partnerov.
  • Zabezpečiť identifikáciu, hodnotenie a riadenie interných a externých procesov, priamych i nepriamych environmentálnych aspektov a bezpečnostných rizík našich produktov, činností a služieb za účelom ich znižovania a riadenia. Zlepšovať pracovné podmienky, a tak predchádzať nežiaducim udalostiam.
  • Vytvoriť pozitívne povedomie o IMS medzi zamestnancami. Zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov o kvalite produktov, BOZP a environmentálnych požiadavkách. Dosiahnuť stav aktívneho zapojenia sa každého zamestnanca na riešení problémov súvisiacich s bezpečnosťou a zdravím, ŽP a kvalitou produktov.
  • Zaistiť informovanosť a jednotné chápanie tejto politiky tak, aby všetci zamestnanci a zainteresované strany poznali politiku IMS, jej hlavné zámery a ciele, stotožnili sa s nimi a podieľali sa na ich naplňovaní.

Certifikát pre systém manažérstva podľa EN ISO 9001:2015
Certifikát pre systém manažérstva podľa EN ISO 14001:2015

 

Rozvoj

Naša spoločnosť nezaostáva za vývojom a snaží sa sledovať trendy v oblasti výroby káblov. Pozornosť venujeme technickému rozvoju a priebežne investujeme do technológie. Najvýznamnejšie investície posledného obdobia, okrem investícií do zvyšovania tvorivého potenciálu pracovníkov technického úseku, tvorili  izolačné a plášťovacie linky, obnovená meracia stanica a spletacie linky.

Oblasť spolupráce s univerzitami

 • Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, katedra protipožiarnej ochrany 2008-2009 – zadanie tém diplomových prác  – 3 diplomanti
 • Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, katedra telekomunikácií 2006-2007– zadanie tém diplomových prác  – 1 diplomant
 • Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra telekomunikácií 2006-2007 výskum telekomunikačných káblov so zlepšenými prenosovými vlastnosťami
 • Slovenská technická univerzita Bratislava, FEI Katedra elektrotechnológie 2007– vplyv požiaru na úbytky napätia elektrických káblových vedení
 • ČVUT Praha Elektrotechnická fakulta, Katedra telekomunikácií 2007-2009 – výskum telekomunikačných káblov so zlepšenými prenosovými vlastnosťami a výskum prenosových vlastností diaľkových telekomunikačných káblov

Projektové partnerstvá

Slovak Telekom a.s. (T-Com a.s.) obdobie partnerstva: 1993 – 2009 – riešenie niekoľkých výskumných úloh v oblasti zlepšenia mechanických požiarno-technických  a  prenosových parametrov  telekomunikačných káblov pre použitie v sieťach operátora, napr.:

 • Telekomunikačné káble s dynamickým systémom ochrany proti šíreniu vlhkosti
 • Telekomunikačné káble pre využitie xDSL technológií so zlepšenými prenosovými a požiarnotechnickými vlastnosťami
 • Hybridné telekomunikačné metalicko-optické káble

Personálna oblasť

Fabrika káblov ELKOND HHK, a.s. využíva v širokom rozsahu tvorivý potenciál svojich pracovníkov. Precízny výber zamestnancov a ich následné vzdelávanie a tvoria základnú stratégiu spoločnosti. Prepracovaný systém školení s dôrazom nielen na odbornosť, ale aj na spolupatričnosť a zodpovednosť viedol k vytvoreniu mladého, skúseného a ambiciózneho kolektívu.

Koncepcia rozvoja

Spoločnosť ELKOND HHK, a.s. má dlhodobý zámer – okrem spolupráce s vedecko-výskumnými inštitúciami na rôznych výskumných a vzdelávacích projektoch sa podieľať na vývoji (resp. inicializovať daný vývoj) špeciálnych vysoko-kvalitných káblov pomocou inovatívnych postupov na základe najnovších poznatkov v oblasti vedy a techniky.
” Kvalita + Rýchlosť + Inovácia + Optimálna cena = Silná firma “

Kvalita

Spokojnosť zákazníkov a stále rastúci objem výroby je pre nás najvýznamnejším ukazovateľom kvality.

 • Ocenenie prestížnou zlatou medailou SLOVAK GOLD v roku 1995 za kvalitu.
 • ISO 9001 – systém riadenia kvality bol zavedený v roku 1996 a opakovanými auditmi je potvrdzovaná rastúca úroveň kvality.
 • ISO 14001 – systém environmentálneho manažérstva bol zavedený a certifikovaný v roku 2006 spolocnostou TÜV Nord Slovakia.

Flexibilita

Štandardné dodávky plníme do 14-21 dní.

Obchodné aktivity

Najvýznamnejší partneri: Slovak Telekom, Magyar Telekom, a ďalší telekomunikační operátori, najväčšie veľkoobchodné a montážne spoločnosti a koncoví spotrebitelia. Exportné aktivity sú zamerané okrem mnohých členských krajín EU aj na trhy Balkánu, Ukrajiny, Ruskej federácie a mnohých ďalších.