Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti ELKOND HHK, a.s.

Ďalšia realizácia projektu v našej spoločnosti
• Miesto realizácie projektu: ELKOND HHK, a.s., Oravická 1228, Trstená
• Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti ELKOND HHK, a.s.
• Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projekt spoločnosti ELKOND HHK, a.s. je zvýšenie energetickej efektívnosti pomocou úspory a efektívneho využívania energie vo výrobe spoločnosti ELKOND HHK, a.s. Špecifickými cieľmi projektu sú:
1. Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti ELKOND HHK, a.s. dosiahnutím úspor energie
2. Zníženie nákladov na vykurovanie pomocou modernizácie vykurovacích systémov a využitím zvyškového tepla z ohrevu granulátu
3. Efektívne využitie energie modernizáciou systému výroby stlačeného vzduchu
4. Zlepšenie stavu životného prostredia znížením CO2 v ovzduší

• Názov a sídlo prijímateľa: ELKOND HHK, a.s., Oravická 1228, Trstená
• Výšku poskytnutého príspevku: Výška celkových oprávnených výdavkov: 466 975,70 EUR, z toho NFP: 256 836,64 EUR
• Harmonogram realizácie projektu: 15.12.2014 – 12/2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR – www.economy.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská energetická a inovačná agentúra (SIEA) – www.siea.gov.sk

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do vašej budúcnosti

Logo združené veľké