Ekológia a naše výrobky

ELKOND HHK, a.s. v procese zvyšovania kvality svojich výrobkov kladie veľký dôraz aj na ekológiu.
Už v súčasnosti spĺňajú všetky naše výrobky ustanovenia článku 57 nariadenia REACH o obmedzovaní použitia nebezpečných látok, ktoré nadobudne platnosť až 21.2.2015. Konkrétne sa jedná o zákaz používania DEHP ftalátu používaného ako zmäkčovadlo v niektorých typoch PVC.
Viac informácií o zakázaných látkach nájdete v zozname SVHC (Substances of Very High Concern)

príloha XIV nariadenia 1907/2006 ES – REACH