Nové EÚ Vyhlásenia o zhode pre káble

Od 1.1.2014 vstúpil do účinnosti Zákon č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiaca Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia.
V zmysle týchto právnych predpisov musí výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu alebo distribútor deklarovať povolený obsah určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach, ktorými sú aj elektrické káble. Preto budeme priebežne aktualizovať existujúce ES Vyhlásenia o zhode, do ktorých budeme dopĺňať požadované údaje z hľadiska nového zákona, ak aby sme nemuseli vystavovať ďalší osobitý doklad pre deklaráciu tejto vlastnosti. Súčasné „ES vyhlásenie o zhode“ deklarujúce elektrickú bezpečnosť výrobku bude teda rozšírené aj o časť deklarácie povoleného obsahu určitých nebezpečných látok vo výrobku, takže doklad bude označený ako „ES (EÚ) Vyhlásenie o zhode“.