Nové doklady o parametroch stavebných výrobkov

Od 1.7.2013 vstúpil do platnosti nový zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nová vyhláška Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Z tohto dôvodu sa zmenili aj podmienky pre poskytovanie relevantných dokladov vydávaných výrobcom pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh. Doterajšie poskytovanie SK certifikátov zhody zákazníkom k zakúpenému výrobku je nahradené SK vyhlásením o parametroch. Táto nová forma dokladov je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ č.305/2011 o stavebných výrobkoch.