Nové EN normy pre oblasť káblov s požiarnymi vlastnosťami

1. septembra 2015 budú vydané nové európske technické normy pre oblasť stavebných výrobkov t. j. káblov s požiarnymi vlastnosťami. Jedná sa o prvý balíček EN noriem vo vzťahu k vlastnosti káblov „reakcia na oheň“. Na tvorbe všetkých nižšie uvedených noriem spolupracovali aj odborníci so spoločnosti ELKOND HHK, a.s., ktorí sú členmi technickej komisie TK 53 Káble a izolačné materiály a pracovnej skupiny CLC/TC20/WG10 a zavedenie všetkých uvedených noriem do sústavy STN prekladom zabezpečila APPO SR, ktorej je naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. členom.

STN 50575 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
STN P CLC/TS 50576 Elektrické káble. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok reakcie na oheň
STN EN 60754-1 Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 1: Stanovenie obsahu halogénovodíka
STN EN 60754-2 Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 2: Stanovenie acidity (meraním pH) a konduktivity