Skúšky reakcie na oheň káblov

Začiatkom roku 2009 sme sa zapojili do procesu testovania káblov na základe nových požiadaviek na požiarnotechnické vlastnosti káblov, ktoré vyplývajú z Rozhodnutia Komisie 2006/751/ES z 27.10.2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/147/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/ES pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie na oheň stavebných výrobkov. Tento dokument zavádza aj pre káble pojem reakcie na oheň. Doterajšie hodnotenie káblov z pohľadu šírenia plameňa, tvorby dymu a splodín horenia sa rozširuje o ďalšie požiadavky na množstvo a rýchlosť vývinu tepla a rýchlosť a množstvo vývinu dymu. V Českej republike sú už tieto požiadavky stanovené v právnych predpisoch podľa ktorých sú definované aj požadované triedy reakcie na oheň pre káble používané v stavbách. S potešením môžeme konštatovať, že naša spoločnosť ELKOND HHK a.s. ako prvý zahraničný výrobca s pohľadu českého trhu splnil  tieto požiadavky.