Novinky v oblasti technických noriem na káble

V septembri 2014 bola vydaná nová dôležitá technická norma EN 50575 Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements [Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň]. Spolu s touto normou bola vydaná aj technická špecifikácia CLC/TS 50576 Electric cables – Extended application of test results [Elektrické káble. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok]. Obsah oboch technických noriem bol navrhnutý a spracovaný aj za aktívnej spolupráce expertov našej spoločnosti na požiarne parametre káblov pracujúcich v pracovnej skupine CENELEC TC20/WG10 Fire performance of the cables. V súčasnosti sa obe technické normy preberajú do sústavy STN prekladom.