Rozvoj

Naša spoločnosť nezaostáva za vývojom a snaží sa sledovať trendy v oblasti výroby káblov. Pozornosť venujeme technickému rozvoju a priebežne investujeme do technológie. Najvýznamnejšie investície posledného obdobia, okrem investícií do zvyšovania tvorivého potenciálu pracovníkov technického úseku, tvorili  izolačné a plášťovacie linky, obnovená meracia stanica a spletacie linky.

Oblasť spolupráce s univerzitami

 • Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, katedra protipožiarnej ochrany 2008-2009 – zadanie tém diplomových prác  – 3 diplomanti
 • Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, katedra telekomunikácií 2006-2007– zadanie tém diplomových prác  – 1 diplomant
 • Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra telekomunikácií 2006-2007 výskum telekomunikačných káblov so zlepšenými prenosovými vlastnosťami
 • Slovenská technická univerzita Bratislava, FEI Katedra elektrotechnológie 2007– vplyv požiaru na úbytky napätia elektrických káblových vedení
 • ČVUT Praha Elektrotechnická fakulta, Katedra telekomunikácií 2007-2009 – výskum telekomunikačných káblov so zlepšenými prenosovými vlastnosťami a výskum prenosových vlastností diaľkových telekomunikačných káblov

Projektové partnerstvá

Slovak Telekom a.s. (T-Com a.s.) obdobie partnerstva: 1993 – 2009 – riešenie niekoľkých výskumných úloh v oblasti zlepšenia mechanických požiarno-technických  a  prenosových parametrov  telekomunikačných káblov pre použitie v sieťach operátora, napr.:

 • Telekomunikačné káble s dynamickým systémom ochrany proti šíreniu vlhkosti
 • Telekomunikačné káble pre využitie xDSL technológií so zlepšenými prenosovými a požiarnotechnickými vlastnosťami
 • Hybridné telekomunikačné metalicko-optické káble

Personálna oblasť

Fabrika káblov ELKOND HHK, a.s. využíva v širokom rozsahu tvorivý potenciál svojich pracovníkov. Precízny výber zamestnancov a ich následné vzdelávanie a tvoria základnú stratégiu spoločnosti. Prepracovaný systém školení s dôrazom nielen na odbornosť, ale aj na spolupatričnosť a zodpovednosť viedol k vytvoreniu mladého, skúseného a ambiciózneho kolektívu.

Koncepcia rozvoja

Spoločnosť ELKOND HHK, a.s. má dlhodobý zámer – okrem spolupráce s vedecko-výskumnými inštitúciami na rôznych výskumných a vzdelávacích projektoch sa podieľať na vývoji (resp. inicializovať daný vývoj) špeciálnych vysoko-kvalitných káblov pomocou inovatívnych postupov na základe najnovších poznatkov v oblasti vedy a techniky.
” Kvalita + Rýchlosť + Inovácia + Optimálna cena = Silná firma “

Kvalita

Spokojnosť zákazníkov a stále rastúci objem výroby je pre nás najvýznamnejším ukazovateľom kvality.

 • Ocenenie prestížnou zlatou medailou SLOVAK GOLD v roku 1995 za kvalitu.
 • ISO 9001 – systém riadenia kvality bol zavedený v roku 1996 a opakovanými auditmi je potvrdzovaná rastúca úroveň kvality.
 • ISO 14001 – systém environmentálneho manažérstva bol zavedený a certifikovaný v roku 2006 spolocnostou TÜV Nord Slovakia.

Flexibilita

Štandardné dodávky plníme do 14-21 dní.

Obchodné aktivity

Najvýznamnejší partneri: Slovak Telekom, Magyar Telekom, a ďalší telekomunikační operátori, najväčšie veľkoobchodné a montážne spoločnosti a koncoví spotrebitelia. Exportné aktivity sú zamerané okrem mnohých členských krajín EU aj na trhy Balkánu, Ukrajiny, Ruskej federácie a mnohých ďalších.