Informácie o platnej legislatíve

Káble a vodiče ako stavebné výrobky

Do každej  stavby je možné  trvale zabudovať len taký stavebný výrobok, ktorý je na to vhodný, teda ,,vhodný stavebný výrobok“. Túto povinnosť nám ukladá zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v aktuálnom znení.

Podmienky ,ktoré musí spĺňať každý stavebný výrobok ako aj doklady ,ktoré je výrobca povinný dodať spolu s prvou dodávkou určuje zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonávacím predpisom tohto zákona je vyhláška č. 162/2013 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Táto vyhláška v tabuľke obsahuje zoznam výrobkov ktoré sú stavebnými výrobkami a parametre, ktoré musia spĺňať. Ako príklad uvedieme výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu. Súčasťou tejto skupiny stavebných výrobkov sú káble na rozvod elektrickej energie, riadenie  komunikáciu. V tabuľke sú umiestnené pod číslom 3601.

3601

Káble na rozvod elektrickej
energie, riadenie a komunikáciu

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:

Aca, B1ca, B2ca, Cca

I+

Dca, Eca

III

Fca

IV

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB
na požiarnu odolnosť

I+

Na použitie podľa PNL

III

PPB – predpisy o požiarnej bezpečnosti
PNL – predpisy o nebezpečných látkach
TRO – trieda reakcie na oheň

Rímske číslice (I+, III a IV) určujú systém posudzovania parametrov, teda podmienky, ktoré musí dodržiavať výrobca.

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na káble ako stavebné výrobky sa vzťahujú predpisy o požiarnej bezpečnosti a predpisy o nebezpečných látkach. Požiarna bezpečnosť sa hodnotí dvoma parametrami: triedou reakcie na oheň a kritériom pre trvalú dodávku elektrickej energie (požiarnou odolnosťou).

Predpisy o požiarnej bezpečnosti vyplývajú zo zákona 129/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon je vykonávaný vyhláškou 225/2012 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z..

V prílohe č. 3 sú definované kritériá a klasifikačné normy požiarnych konštrukcií. V prípade zariadení pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, do ktorých sú zahrnuté káble na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu sa zavádza kritérium Px

kde:
x =  H pre káble s priemerom do 20 mm a prierezom vodičov do 2,5 mm2,

x =  sa neuvádza pre káble s priemerom nad 20 mm alebo pre protipožiarne ochranné systémy káblových systémov,

x =  S pre káblové systémy s funkčnou odolnosťou pri požiari,

x =  R pre elektrické rozvádzače s funkčnou odolnosťou pri požiari.“.

 

Káble iba s kritériom PH resp. P sa v praxi skoro vôbec nepoužívajú, preto sa sústreďme bližšie na káblové systémy (káblový žľab, rošt, alebo káblové príchytky, inštalačné káblové kanály, stavebné konštrukcie a samotný kábel) hodnotené kritériom PS. Táto zostava v prípade požiaru zabezpečuje trvalú dodávku elektrickej energie (tzv. funkčnú odolnosť v požiari), alebo prenos elektrického signálu k el. zariadeniam funkčným počas požiaru (napr. zosilňovacie čerpadlo vody na hasenie, evakuačný výťah ...). Požiadavky na tieto zariadenia určuje už spomínaná vyhláška 225/2012. V §91 tejto vyhlášky je uvedené, že všetky elektrické zariadenia ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie a byť naprojektované podľa normy STN 92 0203 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari. Norma STN 92 0203 (projekčná norma) definuje požiadavky na funkčnú odolnosť trasy káblov na trvalú dodávku el. energie teda minimálny čas fungovania počas požiaru.

Skúšky káblov sa na Slovensku vykonávajú podľa normy STN 92 0205 (skúšobná norma). Princíp tejto skúšky spočíva v tom, že káblový systém sa umiestni do pece o rozmeroch min. 3m x 3m x 2,5m (šírka x výška x dĺžka). Následne sú nosný systém a káble vystavené pôsobeniu teploty, ktorá narastá podľa teplotného scenára (normovej teplotnej krivky) určeného normou STN EN 1363-1.

Funkčná odolnosť káblového systému v požiari podľa normy STN 92 0205 môže byť klasifikovaná hodnotami PS30, PS45, PS60 alebo PS90. Kritérium PS určuje čas (v minútach), počas ktorého bol káblový systém počas požiaru schopný neprerušene napájať zariadenie elektrickou energiou alebo prenášať elektrický signál.

 

Druhé kritérium - Trieda reakcie na oheň elektrických káblov (skrátene: TRO) bola zavedená Rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev 2006/751/ES. Zjednodušene určuje množstvo a rýchlosť uvoľňovania energie vo forme tepla z kábla počas horenia, rýchlosť šírenia plameňa po kábli, množstvo dymu a horiacich kvapiek/častíc. Nadobúda hodnoty:
Aca , B1ca , B2ca , Cca , Dca , Eca až Fca.

Aca = najmenej uvoľnenej energie počas horenia
Fca = najviac uvoľnenej energie počas horenia

Pozn.: Index ca znamená, že sa jedná o kábel (z anglického “cable“).

 

Triedou reakcie na oheň sa hodnotia aj iné stavebné výrobky uvedené vo vyhláške 162/2013, (napr.: podlahy, dvere, ... ), ale nie všetky majú zavedený dolný index.

Pre káble s TRO sa na Slovensku platí výrobková norma:

STN 34 7661 - Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče. Obsahuje zoznam skúšobných metód pre zaradenie kábla ako stavebného výrobku do príslušnej triedy.

Pre triedy reakcie na oheň B1ca , B2ca , Cca a Dca sa používa skúšobná metóda podľa STN EN 50399 - Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky. Skúška sa vykonáva na zväzku káblov uchytenom na zvislom kovovom rošte. Káble sú vystavené plameňu, ktorého zdrojom je horák a vyhodnocuje sa dĺžka zuhoľnatenej časti ,množstvo tepla a rýchlosť rozvoja požiaru. Kábel musí tiež vyhovieť skúške podľa STN EN 60332-1-2 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň. V tomto prípade sa skúša jeden kábel vystavený plameňu a uložený vertikálne, pričom sa sleduje len dĺžka zuhoľnatenej časti.

Triedy Eca, , Fca sa hodnotia iba skúškou podľa STN EN 60332-1-2, pričom Eca znamená že dĺžka zuhoľnatenej časti H ≤ 425mm a v prípade Fca je H > 425mm. Trieda Aca sa hodnotí podľa skúšky STN EN ISO 1716.

Podľa týchto dvoch skúšok (STN EN 50399, STN EN 60332-1-2) sa sleduje základná požiadavka na nešírenie plameňa po kábli resp. po zväzku káblov.


Pre triedy reakcie na oheň B1ca , B2ca , Cca a Dca sa stanovujú aj dodatočné parametre označované ako doplnkové klasifikácie:

-    Doplnková klasifikácia “s“ (nadobúda hodnoty s1, s1a, s1b, s2, s3) vyjadruje množstvo dymu uvoľneného počas skúšky podľa STN EN 50399. Označenie “s“ vychádza z anglického “smoke“ = dym. Pri s1a, s1b sa navyše určuje optická hustotu dymu („nepriehľadnosť“) skúšaná podľa STN EN 61034-2 - Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky.

Dym je v prípade požiaru najčastejšou príčinou úmrtia osôb či už vplyvom udusenia alebo straty orientácie, v dôsledku čoho dochádza k predĺženiu času potrebného na opustenie priestoru v ktorom vypukol požiar.

-    Doplnková klasifikácia “d“ (nadobúda hodnoty d0, d1, d2) je skúšaná podľa STN EN 50399. Označenie “d“ vychádza z anglického “drops/droplets“ = kvapky. Sleduje sa čas, za ktorý dôjde k samovoľnému uhaseniu horiacich kvapiek odpadávajúcich z plášťa kábla. Horiace kvapky môžu byť príčinou ďalšieho šírenia požiaru, ktorého zdrojom je kábel. V prípade hodnoty d0 z kábla neodkvapkávajú žiadne častice.

-    Doplnková klasifikácia “a“ (nadobúda hodnoty a1, a2, a3) je skúšaná podľa STN EN 60754-2 - Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 2: Stanovenie acidity (meraním pH) a konduktivity. Vyjadruje pH a vodivosť roztoku vzniknutého zmiešaním splodín horenia a vody. V prípade horenia káblov (ktorých izolácia obsahuje halogény chlór a flór) vzniká napríklad chlorovodík, ktorý v styku s vodou (vzdušná vlhkosť prípadne voda na hasenie) vytvárajú napr. kyselinu chlorovodíkovú. Táto spôsobuje poškodenie dýchacích ciest a má korozívne účinky na zariadenie budov a jej nosné konštrukcie.


Pre názornosť uvádzame odkaz na oficiálnu stránku európskej únie, kde sú uvedené konkrétne hodnoty spomínaných parametrov:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0751&qid=1464875025995&from=SK

Slovenská legislatíva vyhláškou č. 225/2012 odvolávajúcou sa v §91 na normu STN 92 0203 v prílohe B2 a B3 požaduje pre káble vedené cez vybrané požiarne úseky splnenie Triedy reakcie na oheň B2ca- s1,d1,a1.