Splnili sme požiadavky Zákona č.90/1998 Z.z.

Začiatkom roku 2009 naša spoločnosť ako prvý výrobca káblov na slovenskom stavebnom trhu splnil požiadavky Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a káble s funkčnou odolnosťou v požiari podrobil procesu technického osvedčovania. Proces technického osvedčovania nahrádza chýbajúcu európsku normu alebo harmonizovanú technickú špecifikáciu, ktorá by stanovovala požiadavky na posudzovanie zhody v tieto stavebné výrobky s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť