Politika

ELKOND HHK, a.s. patrí medzi stabilné a rozvíjajúce sa spoločnosti v elektrotechnickom priemysle. Naše podnikateľské aktivity sú primárne zamerané na výrobu káblov a vodičov. Základným predsavzatím našej organizácie je v maximálnej miere uspokojovať potreby tuzemských a zahraničných zákazníkov trvalým poskytovaním kvalitných a spoľahlivých výrobkov a služieb.

Politika integrovaného manažérskeho systému

Dôkladné poznanie a uspokojovanie potrieb a požiadaviek našich zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán: zamestnancov, dodávateľov a štátnych orgánov, nás inšpiruje a zaväzuje vykonávať naše činnosti s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s rešpektovaním všetkých predpisov pre ochranu životného prostredia, požiarnej ochrany a ostatných legislatívnych a regionálnych nariadení.

Naše výrobky a služby a s nimi súvisiace činnosti musia spĺňať čo najvyššie nároky na kvalitu, BOZP a životné prostredie počas ich celého životného cyklu.

Pre dosiahnutie tohto záväzku vedenie spoločnosti vybudovalo a prevádzkuje integrovaný manažérsky systém podľa požiadaviek noriem EN ISO 9001:2008 v oblasti kvality výrobkov a služieb, EN ISO 14001:2004 v oblasti životného prostredia a národných predpisov v oblasti BOZP. Spoločnosť ELKOND HHK, a.s bude neustále zvyšovať efektívnosť týchto manažérskych systémov a systémy manažérstva kvality a životného prostredia udržovať v certifikovanom stave nezávislým certifikačným orgánom.

Na zabezpečenie uvedených predsavzatí a zámerov sa spoločnosť ELKOND HHK, a.s zaväzuje:

  • Prevádzkovať, poskytovať včas primerané zdroje a neustále zlepšovať efektívny Integrovaný systém manažérstva s jasne identifikovanými a riadenými internými a externými procesmi, zohľadňujúci požiadavky na manažérstvo kvality produktov, manažérstvo tvorby a ochrany životného prostredia.
  • Neustále zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov, trvale im bude poskytovať prácu rešpektujúcu zásady BOZP, predpísané lekárske prehliadky a prideľovať im potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky.
  • Zákazníkov vnímať ako najdôležitejších partnerov, zabezpečovať pravidelný monitoring ich spokojnosti, systematicky s nimi komunikovať, identifikovať ich potreby a požiadavky na naše výrobky a služby, preskúmavať ich a plniť. Takýmto prístupom trvale udržovať a cieľavedome posiľňovať pozíciu našej spoločnosti na trhu.
  • V starostlivosti o kvalitu produktov, tvorbu a ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, uprednostňovať a uplatňovať princíp zavádzania preventívnych systematických opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy vlastných činností a služieb ako aj nepriame vplyvy dodávateľov a zmluvných partnerov.
  • Zabezpečiť identifikáciu, hodnotenie a riadenie interných a externých procesov, priamych i nepriamych environmentálnych aspektov a bezpečnostných rizík našich produktov, činností a služieb za účelom ich znižovania a riadenia. Zlepšovať pracovné podmienky, a tak predchádzať nežiaducim udalostiam.
  • Vytvoriť pozitívne povedomie o IMS medzi zamestnancami. Zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov o kvalite produktov, BOZP a environmentálnych požiadavkách. Dosiahnuť stav aktívneho zapojenia sa každého zamestnanca na riešení problémov súvisiacich s bezpečnosťou a zdravím, ŽP a kvalitou produktov.
  • Zaistiť informovanosť a jednotné chápanie tejto politiky tak, aby všetci zamestnanci a zainteresované strany poznali politiku IMS, jej hlavné zámery a ciele, stotožnili sa s nimi a podieľali sa na ich naplňovaní.

Certifikát pre systém manažérstva podľa EN ISO 9001:2008
Certifikát pre systém manažérstva podľa EN ISO 14001:2004