Nové stavebné výrobky s triedou reakcie na oheň od nás

1.2.2010 nadobudla platnosť vyhláška MVRR SR č.558/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.
Obsahuje dôležité zmeny z pohľadu uvádzania stavebných výrobkov na trh konkrétne aj v oblasti káblov. Požaduje preukazovanie požiarnotechnických vlastností káblov stavebných výrobkov podľa triedy reakcie na oheň. To znamená, že každý kábel, ktorý je určený na zabudovanie do stavby z hľadiska požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť musí mať definovanú požadovanú triedu reakcie na oheň. Je potrebné, aby požiadavky na požiarnotechnické vlastnosti káblov stanovené v súčasnosti vyhláškou MVSR č.94/2004 Z.z. BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení, ZO – odolný voči šíreniu plameňa, boli charakterizované triedou reakcie na oheň a doplnkovými klasifikáciami.
Preto Vám ponúkame spôsob konverzie oboch systémov hodnotenia požiarnotechnických vlastností káblov:
Požiadavku ZO môžeme nahradiť požiadavkou na triedu reakcie na oheň B2ca (šírenie plameňa, celková tvorba tepla, dymu a index rozvoja požiaru)
Požiadavku BH môžeme nahradiť doplnkovými klasifikáciami s1 (hustota dymu) a a1 (tvorba bezhalogénových splodín horenia).
Naša spoločnosť ELKOND HHK svojimi výrobkami v plnom rozsahu spĺňa požiadavky týchto právnych predpisov a ako prvá ponúka káble s triedou reakcie na oheň pre náš stavebný trh. Tieto nové požiarnotechnické vlastnosti káblov sa v systéme preukazovania zhody 1+ preukazujú certifikátom zhody vydaným na základe technického osvedčenia platným pre SR.

Novinky