Category Archives: Novinky

Nový výrobok

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s. vyvinula a uviedla na trh nový výrobok, ktorým je diaľkový telekomunikačný kábel pod označením DCEPKSwFLE. Vo svojej podstate…
Continue reading

Usmernenie Prezídia HaZZ o protipožiarnych vlastnostiach káblov

25.3.2011 vydalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR usmernenie, ktoré sa týka používania káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami v zmysle požiadaviek prílohy č.14 Vyhlášky…
Continue reading

Nové výrobky pre fotovoltaické panely

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s. zaradila do svojho výrobného programu špeciálne vodiče pre použitie do fotovoltaických solárnych panelov pod označením EFK SOLAR a…
Continue reading

Ocenenie za normalizáciu za rok 2010

V rámci Svetového dňa normalizácie sa dňa 20.10.2010 uskutočnil v Bratislave odborný seminár, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za…
Continue reading

Aktivity ELKOND HHK a.s. v oblasti získavania NFP

Naša spoločnosť aktívne pracuje aj v oblasti získavania nenávratných finančných prostriedkov (NFP) na základe výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu…
Continue reading

Nové stavebné výrobky s triedou reakcie na oheň od nás

1.2.2010 nadobudla platnosť vyhláška MVRR SR č.558/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti…
Continue reading

Skúšky reakcie na oheň káblov

Začiatkom roku 2009 sme sa zapojili do procesu testovania káblov na základe nových požiadaviek na požiarnotechnické vlastnosti káblov, ktoré vyplývajú z Rozhodnutia Komisie…
Continue reading

Splnili sme požiadavky Zákona č.90/1998 Z.z.

Začiatkom roku 2009 naša spoločnosť ako prvý výrobca káblov na slovenskom stavebnom trhu splnil požiadavky Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení…
Continue reading

Certifikát zhody vydaný na základe TO

V súvislosti s procesom technického osvedčovania (TO) naša spoločnosť vo februári 2009 získala ako prvý výrobca na slovenskom stavebnom trhu Certifikát zhody vydaný na…
Continue reading